Procedura de internare

cmsmed2

 

Persoana care solicită internarea în Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet, trebuie să prezinte la internare acte cu privire la identitate, diagnostic şi problema socială pentru care se solicită internarea. Documentele menţionate anterior vor constitui baza de referinţă pentru internare şi vor fi necesare dosarului medical şi dosarului social al beneficiarului întocmit în unitate.

 

ACTE NECESARE LA INTERNARE
 • carte de identitate în original;
 • certificat de naştere în original;
 • bilet de trimitere de la medicul de specialitate care să cuprindă diagnosticul complet cu referire la dizabilitatea psihică ;
 • card de sănătate;
 • scrisoare medicală de la medicul de familie care să cuprindă: debutul bolii, scurt istoric al bolii, tratamentele în curs şi tratamentele recomandate;
 • cerere de admitere personală sau completată de aparţinători semnată si aprobată de directorul unităţii;
 • anchetă socială de la domiciliul beneficiarului (dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate);
 • evaluări sociale în copie, pentru persoanele instituţionalizate;
 • acte privind sursele de venituri: cupon de pensie de asigurări sociale, alte ajutoare şi indemnizaţii acordate conform legii;
 • adeverinţă de venit – de la Serviciul Fiscal Orăşenesc din teritoriu;
 • certificat de încadrare în grad de handicap (ambele certificate în original), obligatoriu pentru admitere;
 • decizie medicală pentru pierderea capacităţii de muncă pentru pensiile de boala;
 • acte privind susţinătorii legali: copie după actul de identitate, copie după actul de curatelă;
 • orice alte acte care dovedesc că persoana este caz social sau care să dovedească dizabilitatea psihică;
 • consult pneumofiziologic și examen spută de maxim 7 zile;
 • examen laborator HIV și examen ginecologic;
 • adeverință/certificat de vaccinare sau test COVID-19 la admitere – obligatoriu.

 

 

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Fiecare beneficiar trebuie să se prezinte la internare cu actele enumerate mai sus pentru a se întocmi dosarul social şi dosarul medical. Persoana care solicită internarea în Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet trebuie să îndeplinească următoarele condiţiile de eligibilitate:

 

 • Să fie caz social ceea ce presupune să dovedească că este în imposibilitate de a-şi purta singur de grijă sau familia nu îi poate asigura supraveghere specializată şi permanentă; să dovedească că nu are locuinţă proprietate personală.
 • Să fie caz de psihiatrie ceea ce presupune că persoana a fost evaluată din punct de vedere psihiatric şi a are pus un diagnostic specializat în ceea ce priveşte diagnosticul dizabilităţilor psihice într-o unitate de profil.

 

Selectarea dosarelor de admitere a persoanelor care dobândesc acces la serviciile de asistenţă medico-socială de pshiatrie a unităţii se bazează pe criterii obiective şi transparente, fără loc de discriminare, favoritism sau decizii arbitrare.

 

 

CRITERII DE PRIORITATE

Actele prezentate la internare sunt analizate de comisia de internare care va verifica şi aproba dosarele de internare ale solicitanţilor, stabilindu-se astfel o listă prioritară în funcţie de gravitatea cazuisticii se va soluţiona admiterea în unitate.

 

 • Persoana necesită îngrijire medicală permanentă care nu poate fi asigurată la domiciliu.
 • Persoana nu se poate gospodări singură, are o dizabilitate psihică în stare cronică şi se află în imposibilitatea financiară de a-şi asigura nevoile medico-sociale datorate stării de sănătate, ajunsă la limita nivelului de subzistenţă şi necesitînd supraveghere specializată permanetă, necesitând ajutor şi asistare în realizarea activităţilor zilnice şi tratament de specialitate.
 • Persoana este lipsită de susţinători legali sau aceştia nu pot să-şi îndeplinească obligaţiile datorită stării de sănătate sau a situaţiei economice deficitare şi a sarcinilor familiale.
 • Persoana nu are locuinţă şi nu realizează venituri proprii sau sunt insuficiente pentru asigurarea îngrijirii.
 • Persoana este un pericol pentru societate, familie şi chiar pentru propria persoană prin reacţiile agresive îndreptate împotriva celor din jur sau asupra sa. Orice persoană interesată care se prezintă la sediul unităţii beneficiază de toate informaţiile necesare pentru a beneficia de o grilă de evaluare, in vederea internării. Grila de evaluare care se completează pe baza anchetei sociale elaborată de primăria de domiciliu, în prezenţa beneficiarului şi a reprezentantului legal, semnând fiecare dacă sunt de acord cu evaluarea cuprinsă în grilă. Evaluarea medicală se realizează de medicul specialist în unitate.

 

Comisia de internare este formată din 5 specialişti după cum urmează: un medic psihiatru, un medic de medicină generală, doi asistenţi sociali şi o asitentă medicală- şef secţie. Comisia primeşte aprobare de internare de la conducerea unităţii.