Prezentare generala – Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie Nucet

Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Pshiatrie din Nucet, instituţie publică înfiinţată în anul 2003 prin Hotărărea Consiliului Local Nucet nr.50/30.06.2003, în prezent în subordinea Consiliului Judeţean Bihor, oferă servicii socio-medicale de psihiatrie pentru 178 de beneficiari, cetăţeni ai judeţului Bihor şi are ca scop principal asigurarea de servicii socio-medicale de specialitate la standarde de calitate care să răspundă nevoilor sociale şi medicale a clienţilor în complexitatea lor şi în perspectivă să prevină marginalizarea şi excluderea socială a persoanelor cu dizabilităţi psihice prin metode şi programe de reabilitare care să realizeze reinserţia socială acestora.

 

Beneficiarii sau clienţii unitatii sunt persoane cu afecţiuni psihice medii sau grave, persoane cu handicap psihic, bolnavi cronici din judeţul Bihor, aflaţi într-o situaţie de risc social, majoritatea fiind lipsiţi de locuinţe proprii, resurse materiale, părăsiţi de familii sau rude care să-i ajute să-şi dezvolte capacităţile şi aptitudinile individuale necesare depăşirii situaţiei inevitabile de marginalizare şi excluziune socială.

 

OBIECTIVE CONCRETE
 • Asigurarea de servicii socio-medicale de specialitate la standardele de calitate cerute de normele legale în vigoare;
 • Asigurarea accesului la serviciile socio-medicale de psihiatrie în condiţii de tratament egal prin eliminarea oricăror forme de dicriminare;
 • Asigurarea drepturilor şi siguranţa beneficiarilor prin protejarea drepturilor acestora;
 • Facilitarea, participarea tuturor beneficiarilor şi a personalului la stabilirea obiectivelor şi priorităţilor de dezvoltare, în vederea creşterii calităţii serviciilor;
 • Să încurajeze şi să creeze condiţiile de implicare activă a beneficiarilor şi personalului în elaborarea planului propriu de dezvoltare care în vedere îmbunătăţirea activităţii şi creşterea calităţii vieţii beneficiarilor;
 • Reabilitarea persoanelor asistate prin programe de terapie ocupaţională, ergoterapie, pshihoterapie, ludoterapie. Aceste metode de intervenţie şi sprijin vor diminua gradul de dependenţă făcănd loc posibilităţii programelor de reinserţie socială;
 • Colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor;
 • Colaborare cu fundaţii şi ONG-uri din ţară şi străinătate pentru găsirea unor soluţii alternative în ce priveşte dezinstituţonalizarea beneficiarilor şi sprijinirea acestora pentru a intra în programe de reinserţie socială;
 • Colaborare şi parteneriate cu şcoli din zonă pentru promovarea vizibilităţii beneficiarilor şi creerii unui pod de legărură şi comunicare, întrerupte de instituţionalizarea pe termen îndelungat şi de abandonul familial;
 • Colaborare cu primării locale şi biserici de diferite confesiuni pentru găsirea unor soluţii comune pentru integrarea şi reinserţia beneficiarilor în comunităţile de domiciliu şi în familiile proprii;
 • Reabilitarea şi renovarea clădirilor (atât în interior cât şi exterior) în care se desfăşoară activitatea serviciului social;
 • Înnoirea şi amenajarea spaţiului ambiant atât pe secţii cât şi a spaţiilor verzi deţinute de centru;
 • Înnoirea mobilierului şi aparaturii medicale necesare pe secţii.

 

PRINCIPII

Serviciile medico-sociale de psihiatrie oferite de Unitatea de Asistenta Medico-Sociala de Psihiatrie, Nucet se bazează pe cele nouă principii de excelenţă privind furnizarea serviciilor sociale, în baza Ordinului nr. 383/2005 denumite şi standarde de calitate după cum urmează:

 

1. Organizare şi administrare

UAMSP Nucet are o organizare eficientă şi procese interne eficace necesare acordării unor servicii sociale de calitate, relaţionează şi comunică permanent cu alţi furnizori şi cu întreaga comunitate, promovează o imagine pozitivă a beneficiarilor, cele mai bune practici, inovaţia şi conceptul unei societăţi incluzive.

 

 

2. Drepturi

UAMSP Nucet se angajează să protejeze şi să promoveze drepturile beneficiarilor în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală

 

 

3. Etică

UAMSP Nucet îşi desfăşoară activitatea în baza unui Cod de Etică, ale cărui prevederi principale vizează respectarea demnităţii beneficiarilor şi a familiilor sau reprezentanţilor legali, precum şi protejarea acestora împotriva eventualelor riscuri.

 

 

4. Abordarea comprehensivă

Pentru acordarea unei game variate de servicii sociale, UAMSP Nucet beneficiază de aportul unor echipe multidisciplinare şi dezvoltă parteneriate multilaterale cu alţi furnizori, care valorifică contribuţiile tuturor utilizatorilor de servicii sociale şi ale partenerilor potenţiali, inclusiv ale comunităţii locale, angajatorilor şi altor factori de interes.

 

 

5. Centrarea pe persoană

UAMSP Nucet acordă servicii sociale în funcţie de nevoile beneficiarilor şi are în vedere, permanent, evoluţia situaţiilor de risc şi profilul potenţialilor beneficiari, pentru elaborarea unor planuri de dezvoltare. Furnizorul implică beneficiarii atât în procesul concret de acordare a serviciilor sociale, cât şi în procesul decizional cu privire la dezvoltarea comunitară.

 

 

6. Participare

UAMSP Nucet promovează participarea beneficiarilor la activităţile derulate de acesta, cât şi la cele din cadrul comunităţii. În acest scop, furnizorul cooperează şi se consultă cu organisme şi grupuri de reprezentanţi ai beneficiarilor.

 

 

7. Parteneriat

UAMSP Nucet îşi desfăşoară activitatea în parteneriat cu alţi furnizori, cu angajatori şi finanţatori din sectorul public sau privat, cu asociaţii reprezentative ale beneficiarilor, grupuri locale, familii şi susţinători, în vederea creării unei game variate de servicii sociale şi asigurării unui impact mai eficient asupra beneficiarilor.

 

 

8. Orientarea pe rezultate

UAMSP Nucet are ca obiectiv principal orientarea pe rezultate în beneficiul persoanelor deservite, familiilor sau reprezentanţilor legali ai acestora şi comunităţii. Impactul serviciilor sociale este monitorizat şi evaluat în permanenţă, reprezentând un element important al proceselor de îmbunătăţire continuă, transparenţă şi responsabilizare.

 

 

8. Îmbunătăţire continuă

UAMSP Nucet are o abordare sistematică asupra activităţii derulate şi dispune de proceduri de îmbunătăţire permanentă a calităţii serviciilor sociale, precum şi de metodologii de monitorizare continuă a implementării de noi programe.