Drepturile şi obligaţiile beneficiarilor

Carta drepturilor beneficiarilor este elaborată în conformitate cu drepturile prevăzute în Convenţia ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi.

 

DREPTURILE BENEFICIARILOR
 • Dreptul de a fi informaţi, ei şi reprezentanţii lor, asupra drepturilor şi responsabilităţilor lor în calitate de beneficiari ai centrului rezidenţial şi de a fi consultaţi cu privire la toate deciziile care îi privesc;
 • Dreptul de a beneficia de serviciile menţionate în contractul de furnizare servicii de a li se păstra datele personale în siguranţă şi confidenţialitate;
 • Dreptul de a-şi desfăşura viaţa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
 • Dreptul de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
 • Dreptul de a nu fi abuzaţi, neglijaţi, abandonaţi, pedepsiţi, hărţuiţi sau exploataţi;
 • Dreptul de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
 • Dreptul de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;
 • Dreptul de a consimţi asupra serviciilor asigurate prin contractul de furnizare servicii;
 • Dreptul de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;
 • Dreptul de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;
 • Dreptul de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;
 • Dreptul de a-şi gestiona aşa cum doresc resursele financiare, cu excepţia cazurilor de restricţie legală sau a acordurilor scrise între locuinţa protejată şi beneficiar/reprezentantul său legal privind gestionarea banilor şi bunurilor;
 • Dreptul de a fi trataţi şi de a avea acces la servicii, fără discriminare;
 • Dreptul de a practica cultul religios dorit;
 • Dreptul de a beneficia de intimitate;
 • Dreptul de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centrul rezidenţial, împotriva voinţei lor;
 • Dreptul de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
 • Dreptul de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
 • Dreptul de a-şi utiliza aşa cum doresc lucrurile personale;
 • Dreptul de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centrul rezidenţial;
 • Dreptul de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul rezidenţial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;
 • Dreptul de a fi consultaţi cu privire la serviciile furnizate, inclusiv dreptul de a refuza unele servicii în anumite circumstanţe stabilite prin contractul de furnizare servicii;
 • Dreptul de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centrul rezidenţial;
 • Dreptul de a fi trataţi individualizat, pentru o valorizare maximală a potenţialului personal.

 

 

OBLIGATIILE BENEFICIARILOR
 • să furnizeze informaţii corecte
 • să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale
 • să respecte regulamentul de ordine interioară al furnizorului de servicii

 

 

REZILIEREA CONTRACTULUI

a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau printr-un reprezentant;

b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiar a regulamentului de ordine internă a furnizorului de servicii sociale;

c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

d) retragere autorizaţiei de funcţionare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale.