Anunț concurs pentru ocuparea unui post de asistent medical debutant

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Psihiatrie Nucet anunță scoaterea la concurs în ziua de 04.07.2022, a unui post vacant, durată nedeterminată, de asistent medical debutant cu studii postliceale, în cadrul secţiilor unităţii

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane si Registratura începând cu data de  10.06.2022  până la data de 24.06.2022 , între orele 09.00- 13.00 și vor conține următoarele documente:

-cerere de înscriere la concurs adresată directorului Unitații de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet;

-copia actului de identitate;

-copia actului de studii;

-cazierul judiciar;

-curriculum vitae;

-adeverința  medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare.

 

Documentele solicitate în copie xerox vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor.

 

Relații suplimentare la numărul de telefon 0259.339743, int.14, Compartimentul Resurse Umane si Registratura.

 

Concursul va avea loc,  la sediul unității din strada Republicii nr.4, după cum urmează:

 

 • Proba scrisă va avea loc în data de 04.07.2022, orele 10.00. Contestațiile se depun în data de 05.07.2022 iar soluționarea lor va avea loc la data de 06.07.2022.
 • Interviul va avea loc la data de 07.07.2022 orele 10.00. Contestațiile se depun în data de 08.07.2022 iar soluționarea lor va avea loc la data de 11.07.2022.

 

În data de 28.06.2022 comisia de concurs selectionează dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condițiilor de participare. Rezultatele selectării se afișează cu mentiunea ADMIS sau RESPINS. Contestațiile cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere se depun în 24 de ore de la afisare – 29.06.2022. Contestațiile cu privire la rezultatele selecției dosarelor se soluționează și se afișează la sediul unității în data de 30.06.2022.

 

 

Condiții generale:
 • 1. are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spatiului Economic European și domiciliul în România;
 • 2. cunoaște limba română;
 • 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • 4. are capacitate deplină de exercitiu;
 • 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;
 • 6. îndeplinește condițiile de studii;
 • 7. nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a căror fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

 

 

Condiții specifice:
 • Nivelul studiilor: diplomă de școală sanitară postliceală.
 • Vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului : fără.
 • Certificat de membru și adeverință de la OAMGMAM România, filiala Bihor.

 

 

Bibliografie:
 • 1. O.M.S. nr. 1.761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitătile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, forma actualizată.
 • 2. O.M.S. nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale.
 • 3. O.M.S. nr. 1101 /2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare.
 • 4. Codul de etică și deontologie profesională a asistentului medical
 • 5. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacienților cu modificările și completările ulterioare.
 • 6. Legea nr. 487/11 iulie 2002 (republicatî) sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, formă actualizată.
 • 7. Ordinul nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenții medicali generaliști.
 • 8. Tratat de îngrijiri medicale pentru asistenții medicali generaliști vol. I-III- Dr. Marcean Crin, editura Universitatea Carol Davila, București 2021

 

 

Tematica:
 • 1. Nursing în neuro-psihiatrie.
 • 2. Resuscitarea cardio-pulmonară.
 • 3. Măsurarea și supravegherea funcțiilor vitale.
 • 4. Administrarea medicamentelor pe cale orală, prin injecția intramusculară și intravenoasă, testarea intradermică.
 • 5. Recoltarea sângelui pentru examen de laborator.
 • 6. Nevoile fundamentale, diagnosticul de nursing.
 • 7. Drepturile pacientului.
 • 8. Principii fundamentale de etică și deontologie a practicii de asistent medical.
 • 9. Gestionarea deșeurilor la locul de producere (colectarea, ambalarea, depozitarea).
 • 10. Metodologia expunerii accidantale la produse biologice.
 • 11. Igiena mâinilor în funcție de nivelul de risc.
 • 12. Atribuțiile asistentului medical în activitatea de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale.
 • 13. Precauțiunile standard – măsuri minime obligatorii pentru prevenirea și limitarea infecțiilor asistenței medicale.