Anunț concurs pentru ocuparea unui număr de patru posturi vacante de infirmier

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Psihiatrie Nucet anunță scoaterea la concurs în ziua de 18.07.2022, a unui număr de patru posturi vacante de infirmier, durată nedeterminată, în cadrul secţiilor unităţii.

 

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la Compartimentul Resurse Umane și Registratură începând cu data de 27.06.2022 și până la data de 08.07.2022, între orele 09.00- 13.00 și vor conține următoarele documente:

 

– cerere de înscriere la concurs adresată directorului Unitații de Asistență Medico-Socială de Psihiatrie Nucet;

– copia actului de identitate;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice postului solicitat de unitate;

– carnetul de muncă sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar;

– curriculum vitae

– adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzatoare;

 

 

Documentele solicitate în copie xerox vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor.

 

Relații suplimentare la numărul de telefon 0259.339743 – interior 14, Compartimentul Resurse Umane și Registratură.

 

Concursul va avea loc, la sediul unității din strada Republicii nr.4, după cum urmează :  

 

 • Proba scrisă va avea loc în data de 18.07.2022 orele10.00.
 • Rezultatele se afișează în data de 18.07.2022.
 • Contestațiile se depun în data de 19.07.2022, iar soluționarea va avea loc în data de 20.07.2022.
 • Interviul va avea loc în data de 21.07.2022 orele 10.00.
 • Contestațiile se depun în data de 22.07.2022 iar soluționarea va avea loc în data de 25.07.2022.

 
 

Condiții generale:

 

 • 1. Are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale UE sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • 2. Cunoaște limba română;
 • 3. Are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • 4. Are capacitate deplină de exercitiu;
 • 5. Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie;
 • 6. Îndeplinește condițiile de studii și, după caz de vechime, sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • 7. Nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a căror fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu exceptia situației în care a intervenit reabilitarea.

 
 

Conditii specifice:
 • Nivelul studiilor: absolvent de scoală generală.
 • Vechime în specialitatea postului: 6 luni vechime în activitate ;
 • Curs de infirmiere organizat de OAMGMAM România sau curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția Generală Resurse Umane și Certificare.

 

 

Bibliografie:

 

 • 1. Programul național de pregătire a infirmierilor – note de concurs, OAMMR 2012 (PG.: 54, 55, 56, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 129, 130, 131, 132, 133, 134).
 • 2. Lege nr. 487 din 11 iulie 2002 (republicată) sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice, forma actualizată.
 • 3. Ordin nr. 372 din 10 aprilie 2006 privind Normele de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările ulterioare.
 • 4. Lege nr. 46 din 2003 – drepturilor pacientului, forma actualizată.
 • 5. Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale și a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza națională de date privind deșeurile rezultate din activități medicale.
 • 6. Ordin nr 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unitățile sanitare, formă actualizată.
 • 7. Ordin nr. 1761 din 3 septembrie 2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, evaluarea eficacității procedurilor de curățenie și dezinfecție efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecția mâinilor în funcție de nivelul de risc, precum și metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare și controlul eficienței acestuia, formă actualizată.

 

 

Tematică:

 

 • 1. Rolul infirmierului în îngrijirea specifică a pacientului psihiatric.
 • 2. Alimentația activă și pasivă a pacientului.
 • 3. Toaleta pacientului.
 • 4. Igienizarea salonului.
 • 5. Drepturile pacientului.
 • 6. Gestionarea deșeurilor la locul de producere- colectare, ambalare, depozitare.
 • 7. Metodologia expunerii accidentale la produse biologice.
 • 8. Igiena mâinilor.